×

Дигиталне технологије омогућавају промене наставне праксе али их не гарантују. Да би промена у образовању била одржива и свеобухватна, она захтева системски и вишеструки приступ развоју. Она, између осталог, укључује улагање у инфраструктуру, у образовање наставника (нпр. њихов професионални развој), промену наставног плана и програма, промену начина вредновања и оцењивања ученика, промишљање о садржајима, алатима и методама везаним за наставни план и програм, промовисање сарадње, отварање приступа садржајима – све то у окружењу у коме постоји добро управљање и у коме је осигуран квалитет образовног процеса. Стога, дигитални образовни садржаји представљају само једну од компененти сложене и динамичне појаве као што је то дигитално образовање – тачније речено – дигитални сегмент система образовања.

Током пилот пројекта „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”, фокусираћемо се на различите врсте дигиталних уџбеника и на процес наставе и учења, тј. разматраћемо на који начин дигитални образовни садржаји, а превасходно дигитални уџбеници, могу да унапреде и осавремене тај процес. Ипак, како бисмо пратили и доприносили развоју дигиталног образовања, у овом поглављу упознаћемо се са основним појмовима везаним за примену дигиталних образовних садржаја и дигиталних уџбеника чије разумевање нам може помоћи током планирања и организовања наставе и учења.

Циљеви обуке

 • оспособљавање тренера (едукатора/ментора) за даље обучавање полазника (учитеља будућег првог разреда и наставника будућег петог разреда) по моделу ”train-the-trainer” – стицање меких вештина;
 • упознавање са принципима конструктивизма у сврху употребе дигиталних садржаја;
 • оспособљавање тренера за припрему, подешавање и коришћење дигиталних образовних садржаја;
 • практична примена дигиталних уџбеника у наставном процесу која пружа наставнику могућности за реализацију наставе на савремен начин уз интегрисање наставних садржаја, а самим тим и рационалније коришћење времена;
 • упознавање и обука за рад са савременим алатима система за управљање учењем – LMS платформе;
 • подстицање наставника на креирање сазнајно активирајућих активности намењених ученицима у дигиталном окружењу.

За припрему програма обуке коришћена су следећа документа

 • Закон о основама система образовања и васпитања;
 • Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године;
 • Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању, усвојио Национални просветни савет у децембру 2013. године на 98. седници;
 • Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, март 2017. године;
 • Правилници о наставним програмима/програму наставе учења за први и други циклус основног образовања и васпитања.

Колекције